English
Месечен бюлетин

Месечен бюлетин за изпълнението на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”: